รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4510010
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "ประเทศพม่าในหลักฐานของชาวตะวันตก" (A Study of Western Accounts on Burma)
  -
หัวหน้าโครงการ : นันทนิช ชัยวิมล
ทีมวิจัย :
นันทนิช ชัยวิมล
หัวหน้าโครงการ
พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2545
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ของชาวตะวันตกที่มีต่อดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นที่ประเทศพม่า ตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-19

2) เพื่อศึกษาถึงภูมิหลัง (background) ของผู้บันทึกและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่องานเขียนของชาวตะวันตกในแต่ละช่วงเวลา
สถิติการเปิดชม : 3,231 ครั้ง
ชุดโครงการ : เอเชีย-ยุโรป (14 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 474 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400