โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4520022
ชื่อโครงการ : คุณภาพซาก องค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะเนื้อสัมผัสของไก่คอล่อน และเนื้อไก่พื้นเมือง
  Carcass and meat qualities, physical properties, texture characteristics of meat from Naked Neck Chicken and Common Thai Indigenous Chicken
หัวหน้าโครงการ : ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
หัวหน้าโครงการ
พิทยา อดุลยธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุธา วัฒนสิทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาภรณ์ ส่งแสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของคุณภาพซาก (carcass quality) ระหว่างไก่คอล่อนกับไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงในภาคใต้ตอนล่าง

2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของคุณภาพเนื้อ (meat quality) ซึ่งได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะเนื้อสัมผัสและองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อไก่คอล่อนเป
สถิติการเปิดชม : 5,061 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาไก่พื้นเมือง (35 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 887 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th