รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4550044
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนารูปแบบการตัดแผ่นไม้ MDF เพื่อเพิ่มผลผลิตในการผลิตในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
  -
หัวหน้าโครงการ : เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
บัณฑิต จริโมภาส
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : ให้ได้เครื่องมือช่วยในการออกแบบการตัดแผ่นไม้ MDF เพื่อให้เกิดการใช้วัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
สถิติการเปิดชม : 1,994 ครั้ง
ชุดโครงการ : สนับสนุนผู้ปฏิบัติการวิจัย ในภาคอุตสาหกรรม (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 208 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400