รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4610001
ชื่อโครงการ : การปฏิรูประบบสื่อ : โครงสร้างของระบบสื่อและการกำกับดูแลสื่อด้านโครงสร้าง
  Media Reform : Structure and Structural Regulation
หัวหน้าโครงการ : นวลน้อย ตรีรัตน์
ทีมวิจัย :
นวลน้อย ตรีรัตน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ ภาพที่พึงประสงค์ และหลักการที่ควรจะเป็นของระบบสื่อ โครงสร้างตลาดของสื่อในส่วนของสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ การกำกับดูแลสื่อในเชิงโครงสร้างในส่วนของสื่อประเภทหนังสือพิมพ์

2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับภาคต่าง ๆ ในสังคมเพื่อรองรับการปฏิรูปสื่อ โดยมุ่งเน้นการสังเคราะห์เชิงนโยบาย

สถิติการเปิดชม : 2,529 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 282 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400