รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4610005
ชื่อโครงการ : การปฏิรูประบบสื่อ : กฎหมาย
  Media Reform : Legal
หัวหน้าโครงการ : เจษฏ์ โทณะวณิก
ทีมวิจัย :
เจษฏ์ โทณะวณิก
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษากฎหมายการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ของประเทศต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง (SAR)

2. ศึกษาร่างกฎหมายประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทยที่ยกร่างหรือผ่านการพิจาณาของหน่วยงานต่าง ๆ คือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร องค์กรผู้ประกอบการและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

3. ศึกษาผลการวิจัยในชุดโครงการวิจัยเรื่อง "การปฏิรูประบบสื่อ" ในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการยกร่างกฎหมายประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์สำหรับประเทศไทย

4. เพื่อการร่างกฎหมายประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์สำหรับประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 2,949 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 321 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400