รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4610007
ชื่อโครงการ : โครงการ "การแปลนวนิยายเรื่อง 'แวร์เธ่อร์ระทม' เป็นไทย : กรณีศึกษากระบวนการแปลและปัญหาในการแปลร้อยแก้วเยอรมันเป็นไทย"
  (The Translation of German Novel Die Leiden des jungen Werther into Thai : A Case Study of the Translation Process and the Problems in Translating German Prose into Thai)
หัวหน้าโครงการ : ถนอมนวล โอเจริญ
ทีมวิจัย :
ถนอมนวล โอเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาทฤษฎีและนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการแปลงานวรรณกรรม

2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในการแปลและให้เหตุผลอธิบายวิธีการแปลโดยใช้หลักทฤษฎีการแปลและความรู้เสริมที่จำเป็นต่าง ๆ

3. เพื่อหาข้อสรุปทางวิชาการและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน
สถิติการเปิดชม : 2,922 ครั้ง
ชุดโครงการ : เอเชีย-ยุโรป (14 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 425 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400