รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4610010
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "การปฏิวัติในสยาม ปี ค.ศ.1688 ในทัศนะของนายทหารฝรั่งเศส"
  La Revolution de 1688 au Siam d'apres les sources militaries francaises
หัวหน้าโครงการ : ปรีดี พิศภูมิวิถี
ทีมวิจัย :
ปรีดี พิศภูมิวิถี
หัวหน้าโครงการ
วินัย พงศ์ศรีเพียร
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาคุณค่าของเอกสารของนายทหารฝรั่งเศสในฐานะเอกสารร่วมสมัย

2. เพื่อศึกษาเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเปรียบเทียบกับหลักฐานร่วมสมัยแหล่งอื่นๆ และหลักฐานเอกสารไทย

3. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ จากเอกสาร
สถิติการเปิดชม : 3,330 ครั้ง
ชุดโครงการ : เอเชีย-ยุโรป (14 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 574 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400