รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4610011
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "แนวคิดเรื่องความเป็นจริงในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์"
  The Concept of Reality as Portrayed in Thai Mural Painting of the Rattanakosin Period
หัวหน้าโครงการ : สุรชัย จงจิตงาม
ทีมวิจัย :
สุรชัย จงจิตงาม
หัวหน้าโครงการ
ประมวล เพ็งจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาแนวคิดในเรื่องของความเป็นจริงในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของแนวคิดเรื่องความเป็นจริงจากแบบโบราณมาสู่แบบสมัยใหม่

3. เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดจากการผสมผสานแนวคิดเรื่องความเป็นจริงในแบบโบราณ และแบบสมัย
สถิติการเปิดชม : 2,234 ครั้ง
ชุดโครงการ : เอเชีย-ยุโรป (14 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 496 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400