รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4610012
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "ลิตเติล บุดดา : ตะวันออกในมุมมองตะวันตก"
  -
หัวหน้าโครงการ : จิรารัตน์ ประยูรวงษ์
ทีมวิจัย :
จิรารัตน์ ประยูรวงษ์
หัวหน้าโครงการ
อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์ตะวันออกและความเป็นตะวันออกในแนวคิดหรือมุมมองของตะวันตก ที่สะท้อนอยู่ในวรรณกรรมและภาพยนตร์เรื่อง "Little Buddha"

2. เพื่อศึกษากลวิธีในการนำเสนอตะวันออกและความเป็นตะวันออกในตะวันตกที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมและภาพยนตร์เรื่องนี้

สถิติการเปิดชม : 2,631 ครั้ง
ชุดโครงการ : เอเชีย-ยุโรป (14 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 497 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400