รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4610021
ชื่อโครงการ : ข้อมูลพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและการใช้ภาษาต่างประเทศในภาคเหนือ
  The Basic Information of the Learning-and-Teaching Management and the Use of Foreign Languages in the Northern Part of Thailand
หัวหน้าโครงการ : เอนก กิมสุวรรณ
ทีมวิจัย :
เอนก กิมสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
ประภา สุขเกษม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วนิดา เพ็ญกิ่งกาญจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิทธิชัย สาเอี่ยม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจข้อมูลด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในภาคเหนือ
สถิติการเปิดชม : 2,510 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของไทย (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,488 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400