โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4620015
ชื่อโครงการ : วิธีการเพิ่มจำนวนลูกไก่พื้นเมืองที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรและรูปแบบการหลั่งฮอร์โมน Prolactin,LH และ Estrogen ในวงรอบการสืบพันธุ์ของแม่ไก่พื้นเมือง
  Methods to Increase Number of Thai Indigenous chicks, and Patterns of Prolactin, LH and Estrogen in Reproductive Cycle of Thai Indigenouse Hens at Farm Level
หัวหน้าโครงการ : อินทร์ ศาลางาม
ทีมวิจัย :
อินทร์ ศาลางาม
หัวหน้าโครงการ
นรินทร บุญพราหมณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
รักเกียรติ แสนประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กนกวรรณ มโนรมย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยะศักดิ์ สุวรรณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ได้วิธีการเพิ่มจำนวนลูกไก่พื้นเมือง

1.1 ศึกษาผลของการแยกลูกไก่ออกจากแม่ไก่เมื่ออายุแรกเกิดและอายุ 4 สัปดาห์

1.2 ศึกษาวิธีการกกและเลี้ยงลูกไก่หลังแยกออกจากแม่ไก่

1.3 ศึกษาอัตราการตายและสาเหตุการตายของลูกไก่พื้นเมือง

2. เพื่อให้ทราบความเหมาะ
สถิติการเปิดชม : 1,657 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาไก่พื้นเมือง (35 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 324 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th