รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4620021
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลไม้กวน (ผลไม้แผ่น) เพื่อยกระดับมาตรฐานและการศึกษาการตลาด
  Development of Fruit Kuan (Fruit Leather) for Standardization and Market Study
หัวหน้าโครงการ : รัตนา อัตตปัญโญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รัตนา อัตตปัญโญ
หัวหน้าโครงการ
สายลม สัมพันธ์เวชโสภา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุวัฒน์ แจ้งชัด
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อให้ได้สูตรส่วนผสม ผลไม้กวน/ผลไม้แผ่นต้นแบบ (model formulation) และกรรมวิธีการผลิตผลไม้กวน/ผลไม้แผ่นต้นแบบ (model process) แบบใหม่ปลอดสารสังเคราะห์โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติล้วน

2.2 เพื่อให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลไม้กวน/แผ่นสถิติการเปิดชม : 6,914 ครั้ง
ชุดโครงการ : กลุ่มผลิตผลพืชสวน (14 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,234 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400