โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4630041
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงานนอกระบบ:งานแกะสลักไม้
  Enhancing Self-care of Workers in Informal Sector: Wood Carving
หัวหน้าโครงการ : สุสัณหา ยิ้มแย้ม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุสัณหา ยิ้มแย้ม
หัวหน้าโครงการ
สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นาฏยา ตนานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เบ็ญจา จิรภัทรพิมล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชมนาด พจนามาตร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อประมวลข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาและศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงานแกะสลักไม้ในตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และเสนอแนะแนวทางการดูแลสุขภาพและเชื่อมโยงเชิงระบบ

(2) เพื่อจัดนำแนวทางเบื้องต้นในการเพิ่มศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเอง และวางแผนรายละเอียดในการดำเนินงานในระยะที่สอง

สถิติการเปิดชม : 5,929 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,268 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th