รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4640008
ชื่อโครงการ : โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์
  The Internet Tembol : Case Study of Surin Province, Thailand
หัวหน้าโครงการ : ศิวพร ศรีสมัย
ทีมวิจัย :
ประชิต อินทะกนก
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิวพร ศรีสมัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2545
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 3,137 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสื่อสารเพื่อชุมชน (32 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 195 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400