รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4640009
ชื่อโครงการ : การสื่อสารในระดับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์ในจังหวัดเชียงราย
  Aids Campaign in Chiangrai : A Community Approach
หัวหน้าโครงการ : จำเริญ ใยชิด
ทีมวิจัย :
จำเริญ ใยชิด
หัวหน้าโครงการ
วิภาวี ริ้วสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรียานุช ใยชิด
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความสำคัญและลักษณะการสื่อสารในชุมชนที่สัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาเอดส์

2. เพื่อค้นหาศักยภาพของชุมชนในการรณรงค์แก้ไขปัญหาเอดส์

3. เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารรณรงค์แบบบูรณาการเพื่อจัดการกับปัญหาเอดส์ในชุมชนสถิติการเปิดชม : 2,559 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสื่อสารเพื่อชุมชน (32 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 202 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400