รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4650005
ชื่อโครงการ : การเตรียมแอสฟัลท์อิมัลชันเพื่อใช้เป็นสารเคลือบหลังคา
  Preparation of Asphalt Emulsion for Roof Cleaning
หัวหน้าโครงการ : อภิญญา ดวงจันทร์
ทีมวิจัย :
อภิญญา ดวงจันทร์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : ศึกษาการทำแอสฟัลท์อิมัลชันจากแอสฟัลท์ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียมโดยใช้สารอิมัลซิฟายชนิดแอนไอออนิก แคทไอออนิก และนอนไอออนิก เปรียบเทียบเพื่อหาชนิดของอิมัลชันที่เหมาะสม และพัฒนาใช้ในงานเคลือบหลังคาให้มีประสิทธิภาพดี
สถิติการเปิดชม : 1,364 ครั้ง
ชุดโครงการ : สนับสนุนผู้ปฏิบัติการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมสาขาพลังงาน (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 81 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400