รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4650019
ชื่อโครงการ : การนำทรายทิ้งจากโรงงานผลิตเครื่องยนต์มาใช้เป็นส่วนประกอบของคอนกรีต
  Utilization of Waste Sand From Engine Factory as A Concrete Component
หัวหน้าโครงการ : บุรฉัตร ฉัตรวีระ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บุรฉัตร ฉัตรวีระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2546
วัตถุประสงค์ : เพื่อนำฝุ่นทรายซึ่งเป็นกากของเสียจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และพัฒนาบุคลากรวิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทให้มีทักษะและเข้าใจในการปฏิบัติงานวิจัยจริงในโรงงานอุตสาหกรรม
สถิติการเปิดชม : 1,757 ครั้ง
ชุดโครงการ : สนับสนุนผู้ปฏิบัติการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมสาขาพลังงาน (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 241 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400