รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4650032
ชื่อโครงการ : การนำน้ำสลัดจ์จากโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จมาใช้ผสมคอนกรีต
  The Use of Sludge Water from Ready-Mixed Concrete Plant as Mixing Concrete
หัวหน้าโครงการ : บุรฉัตร ฉัตรวีระ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บุรฉัตร ฉัตรวีระ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : เพื่อนำน้ำสลัดจ์จากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จกลับมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาใช้ผสมคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต และประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของพลังงานที่ใช้ในการบำบัดและการกำจัดวัสดุเหลือทิ้งเหล่านี้ โดยมีนักศึกษาปริญญาโทเข้าอยู่ในกระบวนการวิจัย
สถิติการเปิดชม : 1,951 ครั้ง
ชุดโครงการ : สนับสนุนผู้ปฏิบัติการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมสาขาพลังงาน (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 108 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400