รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4650033
ชื่อโครงการ : การอนุรักษ์พลังงานในเตาเผาอิฐแบบโดม
  Energy Conservation in A Dome Type-Brick Kiln
หัวหน้าโครงการ : ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2546
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,119 ครั้ง
ชุดโครงการ : สนับสนุนผู้ปฏิบัติการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมสาขาพลังงาน (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 311 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400