รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4710008
ชื่อโครงการ : วิจัยเรื่อง "พัฒนาการของผู้ประกอบการธุรกิจอังกฤษในประเทศไทย"
  The Development of British Entrepreneurs in Thailand
หัวหน้าโครงการ : ภูวดล ทรงประเสริฐ
ทีมวิจัย :
ภูวดล ทรงประเสริฐ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ส.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการของผู้ประกอบการธุรกิจอังกฤษในประเทศไทยตั้งแต่สมัยหลังสนธิสัญญาเบาว์ริงจนถึงสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างละเอียดรอบด้านและลึกซึ้งกว่าที่เคยผ่านมา

2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้ชัดเจนในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับบทบาททุนอังกฤษซึ่งสามารถครอบงำกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยตั้งแต่การผลิตข้าว ดีบุก ไม้สัก ยางพารา รวมทั้งธุรกรรมปริวรรตเงินตรา และการนำเข้าและส่งออกไว้เกือบ

ทั้งหมดในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

3) เพื่อตีแผ่วิธีการสะสมทุนและการขยายการลงทุนในธุรกิจสาขาต่างๆ ของชาวอังกฤษในประเทศไทย ตลอดครึ่งหลังของทศวรรษ 1850 จนสิ้นทศวรรษ 1930 เพราะมี

ปฏิสัมพันธ์สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศของรัฐบาลในกรุงลอนดอนที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยตลอดเวลา

4) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ จากการลงทุนของอังกฤษที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยทั้งสมัยก่อนและสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้มีรูปธรรมชัดเจนรอบด้านมากขึ้นกว่าที่เคยมีการศึกษาค้นคว้ากันมา

5) เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่จากการศึกษาค้นคว้าในโครงการวิจัยเรื่องนี้ไปใช้เป็นบทเรียนหรือเครื่องมือเรียนรู้ในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโลกาภิวัตน์ การลงทุนจากต่างประเทศโดยตรง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

สถิติการเปิดชม : 2,197 ครั้ง
ชุดโครงการ : เอเชีย-ยุโรป (14 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 470 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400