รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4730001
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของข้อตกลงพหุภาคีขององค์การการค้าโลกต่อฐานทรัพยากรของประเทศไทย
  Implications of the Multilateral Agreements of the World Trade Organisation for Thailand's Natural Resources Base
หัวหน้าโครงการ : จักรกฤษณ์ ควรพจน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จักรกฤษณ์ ควรพจน์
หัวหน้าโครงการ
ศิริพร สัจจานันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นันทน อินทนนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชาย รัตนชื่อสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อนำเสนอสถานภาพของข้อตกลงระหว่างประเทศภายใต้องค์การการค้าโลก การเจรจาการค้าพหุภาคีขององค์การการค้าโลก แนวโน้มของการเจรจา และวิเคราะห์ผลกระทบของข้อตกลงและการเจรจาที่มีต่อการอนุรักษ์ จัดการ และปกป้องฐานทรัพยากรของประเทศ

(2) เพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และเพื่อประโยชน์ในการตรากฎหมายที่เหมาะสมในการอนุวัตรการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก

(3) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับฐานทรัพยากรในด้านระหว่างประเทศ สำหรับการสังเคราะห์และนำไปสู่การปรับปรุงวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามวัตถุประสงค์และแนวทางของโครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร

สถิติการเปิดชม : 2,849 ครั้ง
ชุดโครงการ : กติกาและมาตรการสากลด้านสิ่งแวดล้อม (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 308 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400