รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4730005
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง
  Highland Archaeology in Pang Mapha, Mae Hongson Province: Phase II
หัวหน้าโครงการ : รัศมี ชูทรงเดช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รัศมี ชูทรงเดช
หัวหน้าโครงการ
กนกนาฏ จินตกานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นาฏสุดา ภูมิจำนงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รวบรวมจากโครงการวิจัยระยะที่หนึ่ง อย่างละเอียด

และลุ่มลึก

2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาแนวคิดทฤษฏีและวิธีวิทยาของสาขาโบราณคดี มานุษยวิทยา

กายภาพ วงปีไม้และละอองเรณู

3) เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของศาสตร์ต่างๆ

4) เพื่อตรวจสอบว่าวัฒนธรรมดั้งเดิม มีลักษณะเป็นอย่างไร และเริ่มเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมขึ้นเมื่อไหร่

5) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างของ คน วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมระหว่างอดีตกับปัจจุบัน

6) เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งทางด้านวัฒนธรรมให้กับชุมชนท้องถิ่น

สถิติการเปิดชม : 2,501 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,362 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400