รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4730011
ชื่อโครงการ : มาตรฐานขั้นต่ำสำหรับที่พักอาศัย และสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ
  Minimum Standard of Housing and Environment for the Elderly
หัวหน้าโครงการ : ไตรรัตน์ จารุทัศน์
ทีมวิจัย :
ไตรรัตน์ จารุทัศน์
หัวหน้าโครงการ
กิตติอร ชาลปติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิราพร เกศพิชญวัฒนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภาวดี ชัยพุฒิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษามาตรฐานขั้นต่ำสำหรับที่พักอาศัย และสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ
สถิติการเปิดชม : 10,050 ครั้ง
ชุดโครงการ : เครือข่ายวิจัยสุขภาพ (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,986 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400