รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4730012
ชื่อโครงการ : การทบทวนสถานการณ์และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยเรื่องการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ
  -
หัวหน้าโครงการ : ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
หัวหน้าโครงการ
วรัญญา เตียวกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชะเอม พัชนี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ต.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาและประมวลข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับบริการสุขภาพ

2 เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นที่จำเป็นต้องทำการศึกษาเพื่อการเตรียมพร้อมในการแข่งขันและรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

3 เพื่อจัดทำกรอบการวิจัยระยะ 3 ปี (2547-2549) ด้านการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับบริการสุขภาพ

สถิติการเปิดชม : 3,150 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 333 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400