รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4730015
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำชลประทานสำหรับเยาวชน
  Development of Irrigation Water Management Kit for Youth
หัวหน้าโครงการ : พงศธร โสภาพันธุ์
ทีมวิจัย :
พงศธร โสภาพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
สมพงษ์ ปรีชาคม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วสันต์ ชมศิริตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชาย ดอนเจดีย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงษ์สันต์ สีจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภาพร แจ่มเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
คมกริช เชาว์พานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
วราวุธ วุฒิวณิชย์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ต.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำชลประทาน โดยชุดการเรียนรู้นี้เป้าหมายที่จะให้เยาวชนเรียนรู้และมีความเข้าใจเบื้องต้นถึงการใช้น้ำเพื่อการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้จะได้เรียนรู้ถึง

- ความสำคัญของน้ำต่อการผลิตพืช

- วิธีการจัดสรรน้ำชลประทาน

- เทคนิคการวางแผนการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ

- แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เรื่องการลงทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืช

สถิติการเปิดชม : 2,883 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 218 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400