รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4730025
ชื่อโครงการ : โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน
  -
หัวหน้าโครงการ : วิพรรณ ประจวบเหมาะ
ทีมวิจัย :
วิพรรณ ประจวบเหมาะ
หัวหน้าโครงการ
นภาวรรณ ชโยวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มาลินี วงษ์สิทธิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิพนธ์ เทพวัลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 เม.ย. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. สร้างระบบกลไกการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเปิดชม : 4,164 ครั้ง
ชุดโครงการ : เครือข่ายวิจัยสุขภาพ (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 693 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400