รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4730032
ชื่อโครงการ : การพัฒนาวิธีการประเมินไขมันและระดับการเคลื่อนไหวร่างกายที่แม่นตรงและเชื่อถือได้ และดัชนีมวลกายตามอายุสำหรับเด็กไทย
  The development of the validity and reliability of body fat assessment, physical activity questionnaires and BMI for age in Thai children
หัวหน้าโครงการ : กัลยา กิจบุญชู
ทีมวิจัย :
กัลยา กิจบุญชู
หัวหน้าโครงการ
อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีรชาติ ศรีจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
รจนา ศิริศรีโร
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุไรพร จิตต์แจ้ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันเพ็ญ รัศมีโสภาพร
นักวิจัยร่วมโครงการ
เพชรัต คุณาพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิยะดา ทัศนสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฉกาจ ผ่องอักษร
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาแบบสำรวจการประเมินการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กไทย

2. เพื่อพัฒนาสมการทำนายปริมาณไขมันที่มีความเชื่อถือได้และแม่นตรงของเด็กไทย

3. เพื่อศึกษาการวัดปริมาณไขมันร่างกายโดยใช้ 4 compartment model

4. เพื่อสร้างมาตรฐานดัชนีมวลกายตามอายุ (BMI for age) ของเด็กไทย โดยใช้เกณฑ์ปริมาณไขมันร่างกายที่เหมาะสม

สถิติการเปิดชม : 6,259 ครั้ง
ชุดโครงการ : เครือข่ายวิจัยสุขภาพ (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,295 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400