รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4740005
ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการบริหารจัดการ
  -
หัวหน้าโครงการ : อัทธ์ พิศาลวานิช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (13 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อัทธ์ พิศาลวานิช
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. จัดทำระบบบัญชีทรัพยากรดินที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชีประชาชาติของไทย (Satellite Account of Land and Subsoil)

2. จัดทำบัญชีเมตริกสังคมเพิ่มเติมทรัพยากรดิน (Extended Social Accounting Matrix of Land and Subsoil Account)

3. จัดทำระบบการจัดการสารสนเทศของที่ดินและทรัพยากรดิน (Land Management information System : LMIS)

สถิติการเปิดชม : 2,660 ครั้ง
ชุดโครงการ : Research Platform ที่ดิน (58 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 178 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400