รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4750005
ชื่อโครงการ : โครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอพื้นบ้าน กรณีบ้านแพรวา นิคมสร้างตนเองลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  The Development of The Products from The Local Textile The Case of Ban Prae-Va Sahatsakhan District Kalasin Province
หัวหน้าโครงการ : ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ทีมวิจัย :
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
หัวหน้าโครงการ
ดาริกา เสาร่ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยุทธนา ไพกะเพศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุปราณี ลักษณะศิโย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สืบศิริ แซ่ลี้
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าแพรวาและผ้าทอชนิดอื่นของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านนิคมสร้างตนเองลำปาวให้เป็นสินค้าแปรรูป ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดกลุ่มต่างๆ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ (1) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องนุ่งห่ม (2) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยในครัวเรือนและสำนักงาน (3) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องประดับตกแต่งและของที่ระลึก และ (4) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยทั่วไป
สถิติการเปิดชม : 3,347 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอพื้นบ้าน (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,130 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400