รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4750006
ชื่อโครงการ : เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้เชื้อเพลิงแกลบในระดับห้องปฏิบัติการ
  A Laboratory Scale of Rice Husk Vortex-Fluidized Bed Combustor (VFBC)
หัวหน้าโครงการ : นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์
ทีมวิจัย :
นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์
หัวหน้าโครงการ
ฐานิตย์ เมธิยานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทำการวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม จากที่ได้มีการศึกษาและวิจัยในเบื้องต้นไปบางส่วนแล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการออกแบบและสร้างเตาเผาไหม้วอร์เทค - ฟลูอิไดซ์เบด (VFBC) ในระดับอุตสาหกรรมขนาด 7.5 MWth โดยจะศึกษาทั้งในด้านพฤติกรรมการไหลของอนุภาคและอากาศภายในเตาเผาไหม้จำลองที่ไม่มีการเผาไหม้จริง และคิเนติกส์ของการเผาไหม้ ภายในเตาเผาไหม้จริง

2. ทำการวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการควบคู่ไปกับการทดสอบสมรรถนะ VFBC ต้นแบบในระดับอุตสาหกรรมขนาด 7.5 MWth เพื่อให้ได้ข้อมูลในการแก้ไขและปรับปรุงเตาเผาไหม้ต้นแบบต่อไป

สถิติการเปิดชม : 1,766 ครั้ง
ชุดโครงการ : สนับสนุนผู้ปฏิบัติการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมสาขาพลังงาน (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 123 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400