รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4750009
ชื่อโครงการ : การศึกษาการชะล้างโลหะหนักจากซีเมนต์ที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต
  Leaching Study of Heavy from Cement Using Industrial Waste in Production Process
หัวหน้าโครงการ : พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาปริมาณของโลหะหนักแต่ละชนิดที่ถูกชะล้างออกมาจากซีเมนต์ ด้วยการทดสอบด้วยวิธีมาตรฐาน 2. เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นของโลหะหนักเริ่มต้นที่มีต่อการชะล้างโลหะหนักจากซีเมนต์
สถิติการเปิดชม : 1,923 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนปูน สำหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 152 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400