รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG47O0005
ชื่อโครงการ : โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพื้นเมืองเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนในพื้นที่ ภูเก็ต พังงา และกระบี่
  Development of Local Souvenirs to Sustainable Tourism in Phuket, Phang Nga and Krabi
หัวหน้าโครงการ : แสนศักดิ์ ศิริพานิช
ทีมวิจัย :
แสนศักดิ์ ศิริพานิช
หัวหน้าโครงการ
นิโอะ นิมุ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรีรัช เกตุเมือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2547
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาถึงประเภทและรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพื้นเมืองที่เหมาะสม ในจังหวัดภูเก็ต พังงา

และกระบี่

2. เพื่อศึกษาถึงความสนใจ ความต้องการและความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อผลิต

ภัณฑ์ของที่ระลึกพื้นเมืองในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่

3. เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพื้นเมืองที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ทรัพยากรท้องถิ่นและความต้องการของนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่

สถิติการเปิดชม : 3,107 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 724 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400