รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG47O0006
ชื่อโครงการ : พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่
  Tourists' Consumption Behaviour in 3 Provinces: Phuket,Phang Nga, Krabi
หัวหน้าโครงการ : สายฝน ยวนแหล
ทีมวิจัย :
สายฝน ยวนแหล
หัวหน้าโครงการ
สรายุทธ มัลลัม
นักวิจัยร่วมโครงการ
นารี วีระกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 2.เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคสินค้าทางการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด 3. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด
สถิติการเปิดชม : 3,044 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 276 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400