โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4820004
ชื่อโครงการ : การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม
  -
หัวหน้าโครงการ : ชัชรี นฤทุม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชัชรี นฤทุม
หัวหน้าโครงการ
ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วลี สงสุวงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศักดิ์ชัย วังทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญธรรม คำเลิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิทยา เศรษฐวิทยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริลักษณ์ ศรีสังข์งาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
นันทนา เลิศปะสบสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วสันต์ ชมศิริตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กรุง สีตะธนี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2547
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,569 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 265 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th