รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4820004
ชื่อโครงการ : การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม
  -
หัวหน้าโครงการ : ชัชรี นฤทุม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชัชรี นฤทุม
หัวหน้าโครงการ
ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วลี สงสุวงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศักดิ์ชัย วังทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญธรรม คำเลิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิทยา เศรษฐวิทยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริลักษณ์ ศรีสังข์งาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
นันทนา เลิศปะสบสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วสันต์ ชมศิริตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กรุง สีตะธนี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2547
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,672 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 268 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400