โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4830033
ชื่อโครงการ : การศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาว่าด้วยหมวดสินค้าเกษตรและอาหาร: สัตว์น้ำทะเลแช่แข็งและแปรรูป (ระยะที่ 2)
  Environmental Review of Thai-US FTA Agreement on Food and Agriculture Products: Frozen and Processed Phase 2
หัวหน้าโครงการ : เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (11 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิงหา วงศ์โรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พีระพรรณ ตั้งสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอนก โสภณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขและทิศทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทางทะเลที่รัฐควรดำเนินการในอนาคตเพื่อความยั่งยืนของการพัฒนาและคงสถานภาพความสามารถในเชิงแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในตลาดสหรัฐอเมริกา

2. ศึกษาจุดอ่อนของสหรัฐอเมริกาเพื่อนำมาเป็นข้อต่อรองในการเจรจา

สถิติการเปิดชม : 2,077 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 172 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th