รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4920057
ชื่อโครงการ : การผลิตโคพื้นเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
  Native Beef Cattle Production : Case study at Phitsanulok Province
หัวหน้าโครงการ : พนอม ศรีวัฒนสมบัติ
ทีมวิจัย :
พนอม ศรีวัฒนสมบัติ
หัวหน้าโครงการ
ทินกร ทาตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณิฐิมา เฉลิมแสน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรีชา บัวทองจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาระบบการเลี้ยงและการตลาดของโคพื้นเมืองในเขตจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง

2. เพื่อศึกษาคุณภาพซากของโคพื้นเมืองในเขตจังหวัดพิษณุโลก

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต (การเพิ่มน้ำหนักตัว) และคุณภาพซากของโคพื้นเมืองที่เลี้ยงในเขต จังหวัดพิษณุโลก

สถิติการเปิดชม : 3,555 ครั้ง
ชุดโครงการ : การผลิตโคพื้นเมือง (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,000 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400