โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4930008
ชื่อโครงการ : ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน
  Learning center for Earth Science and Astronomy (LESA 2006)
หัวหน้าโครงการ : ฐากูร เกิดแก้ว : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฐากูร เกิดแก้ว
หัวหน้าโครงการ
นายธีรศักดิ์ ท่าหลวง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อดิเรก พิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพของครูในวิชาวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์

2.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน และเป็นศูนย์การประสานงานเครือข่ายของการเรียนรู้ระบบโลกและดาราศาสตร์ระหว่างโรงเรียนในประเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายกับต่างประเทศ

2.3 เพื่อจัดทำฐานข้อมูล ข้อความรู้ กิจกรรมและเครื่องมือ (Tool) เพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาสาสตร์โลกและดาราศาสตร์ ผ่านการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต และการจัดกิจกรรมค่ายนักวิจัยรุ่นเยาว์

2.4 เพื่อสร้างความร่วมมือและกิจกรรมการวิจัยร่วมระหว่าง สกว. (LESA) และองค์กรนานาชาติ

2.5 เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ดาราศาสตร์อิสลามแก่ประชาชนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถิติการเปิดชม : 3,200 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 97 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th