รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4950027
ชื่อโครงการ : การศึกษาปัจจัยที่มีต่อการรานตัวของเคลือบศิลาดล
  Study of factors influencing glaze cracking celadon
หัวหน้าโครงการ : ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีการรานตัวของเคลือบ

2.เพื่อศึกษาตัวแปรที่ทำให้เคลือบรานหรือไม่รานตัว

สถิติการเปิดชม : 1,361 ครั้ง
ชุดโครงการ : พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ) (16 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 151 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400