รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4950028
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันงา
  Development of Sesame oil extractor
หัวหน้าโครงการ : วัชรากร ชัยวัฒนพิพัฒน์
ทีมวิจัย :
วัชรากร ชัยวัฒนพิพัฒน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันงา ให้มีประสิทธิภาพเหมาะแก่การใช้งานสำหรับวิสาหกิจชุมชน
สถิติการเปิดชม : 2,574 ครั้ง
ชุดโครงการ : พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ) (16 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 468 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400