โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4950036
ชื่อโครงการ : โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย - จีนเพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
  A Study of Logistics System of Thailand - Chinese Trade in the Context of ASEAN - China Free Trade Agreement : A Case Study of Border and Transit Trade
หัวหน้าโครงการ : รุธิร์ พนมยงค์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รุธิร์ พนมยงค์
หัวหน้าโครงการ
อภิชาต โสภาแดง
นักวิจัยร่วมโครงการ
นุจรี สุพัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
โกสุมภ์ สายจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
คมกฤต เล็กสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรวิศว์ วีรคเชนทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชูศรี เที้ยศิริเพชร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและทำการพยากรณ์ปริมาณการซื้อขายของสินค้าชายแดนและสินค้าผ่านแดนระหว่างประเทศไทยและจีนตอนใต้

2. เพื่อที่จะรวบรวม ประเมิน และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบโลจิสติกส์ ด้วยการสร้างแบบจำลองการเชื่อมโยงบนพื้นฐานของวิธีเส้นทางเชื่อมต่อออกทะเล (Corridor) และระบบการขนส่งต่อเนื่อง โดยจะมีการเก็บข้อมูลในจีนบางส่วนและเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องการที่เหลือกับโครงการวิจัยที่เน้นศึกษาโลจิสติกส์ในจีน คือเรื่อง "การศึกษาและสำรวจระบบ โลจิสติกส์ในประเทศจีนในบริบทของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน" และ เรื่อง "การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา สินค้าส่งออกไปยังจีน" (กำลังยื่นขออนุมัติทุนจาก สกว.)

3. เพื่อศึกษากฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการค้าของจีนทั้งระดับประเทศและมณฑลรวมทั้งกฎระเบียบของประเทศพม่า ลาว และไทย ตลอดจนแนวโน้มนโยบายและกฎระเบียบในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนในระบบโลจิสติกส์ โดยจะมีการเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องการที่เหลือกับโครงการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นด้วย

4. เพื่อที่จะนำเสนอแนวปฏิบัติของการจัดการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ กฎระเบียบและข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องในกับการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนระหว่างไทย- จีนตอนใต้

5. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในอนาคตเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์สำหรับการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนในอนาคต

6. เพื่อหาความสามารถของผู้ส่งออก-นำเข้า และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ของไทยที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายระหว่างไทยและจีนตอนใต้ และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในการที่จะสนับสนุนและส่งเสริม

สถิติการเปิดชม : 6,772 ครั้ง
ชุดโครงการ : logistic (47 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,965 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th