รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4950045
ชื่อโครงการ : โครงงาน "เครื่องตัดกะละแม"
  Kalamae Cutter
หัวหน้าโครงการ : สิงห์คาน แสนยากุล
ทีมวิจัย :
สิงห์คาน แสนยากุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างเครื่องตัดกะละแมที่สามารถวัดและตัดกะละแมที่ได้ขนาดและคุณภาพที่มาตรฐาน

2. เพื่อให้ได้ปริมาณการผลิตของกะละแมเพิ่มมากขึ้นกว่าการใช้แรงงานคน

3. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องตัดกะละแม

สถิติการเปิดชม : 1,435 ครั้ง
ชุดโครงการ : พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ) (16 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 344 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400