รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4950153
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบงานวิจัยในสถานประกอบการผ่านงานวิจัยพัฒนาเครื่องทดสอบและวิธีทดสอบสมรรถนะสำหรับล้อยางตัน
  Pilot Development Research System for Testing Machine and Performance Test Method for Solid Tires
หัวหน้าโครงการ : นิวัตร มูลปา
ทีมวิจัย :
นิวัตร มูลปา
หัวหน้าโครงการ
นคร ทองเล็ก
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิวัตน์ นักกรองดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐรัตน์ ปาณานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประยูร จอมหล้าพีระติกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบสมรรถนะล้อยางตัน โดยการประยุกต์วิธีการทดสอบสมรรถนะ ของล้อรถยนต์นั่งและรถบรรทุกที่สามารถวัดแรงและโมเมนต์ที่กระทำกับล้อยางตันพร้อมกันทั้งสามแนวแกนภายใต้ภาระที่กระทำกับล้อยางตัน ซึ่งจะเป็นการวัดความสามารถในการรับภาระภาระของล้อยานพาหนะตามมาตรฐานของ SAE ซึ่งจะทำให้ทราบลักษณะของขนาดของภาระที่กระทำกับล้อยางตันที่มุมล้อต่างๆ กัน

2. เพื่อวัดความเสียดทานการหมุนของล้อยางตันภายใต้การจำลองการรับภาระที่กระทำกับล้อและตามมาตรฐาน SAE ซึ่งจะทำให้ทราบถึงความเสียดทานการหมุนของล้อยางตันภายใต้ภาระที่กระทำที่เงื่อนไขแตกต่างกัน

3. เพื่อวัดอุณหภูมิที่เกิดจากการผลิตความร้อนในล้อยางตันขณะใช้งานว่ายางที่พัฒนาขึ้นใหม่ จากการออกแบบ และผลิตขึ้นมา โดยการออกแบบรูปร่างและส่วนผสมต่างกัน มีการผลิตความร้อนในยางต่างกันอย่างไร

4. เพื่อวัดแรงเสียดทานระหว่างล้อยางกับผิวถนนจำลองซึ่งจะแสดงถึงแรงฉุดลาก การลื่นไถล สมรรถนะการเบรค ของล้อยางตัน

5. เพื่อวัดการสึกหรอของดอกยางภายใต้การจำลองการใช้งานตลอดอายุการใช้งาน โดยการสร้างเงื่อนไขการใช้งานเพื่อศึกษาการสึกหรอของล้อยางตัน

6. เพื่อวัดการสั่นสะเทือนของล้อยางภายใต้เงื่อนไขการใช้งานต่างกัน โดยเป็นการวัดระดับการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ที่ติดกับล้อยาง

7. พัฒนาศักยภาพการจัดการองค์ความรู้ และระบบงานวิจัยให้บุคลากรในหน่วยงานวิจัยของบริษัท

สถิติการเปิดชม : 854 ครั้ง
ชุดโครงการ : อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 27 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400