โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG49H0003
ชื่อโครงการ : แผนที่บริเวณกรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 - พ.ศ. 2475 : การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรมและเมืองกรุงเทพ
  Plans of Bangkok, 1907 - 1932 : Database Compilation and Organization for Architectural and Urban Research
หัวหน้าโครงการ : บัณฑิต จุลาสัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บัณฑิต จุลาสัย
หัวหน้าโครงการ
เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร
นักวิจัยร่วมโครงการ
พีรศรี โพวาทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ม.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : รวบรวม คัดลอก และ จัดทำฐานข้อมูลแผนที่บริเวณกรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 และพ.ศ. 2475 อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและเมืองกรุงเทพฯ เพื่อให้สะดวกแก่การค้นคว้า สำหรับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และ เพื่อการวิจัย หรือจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อไป
สถิติการเปิดชม : 8,048 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2,475 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th