รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG49H0007
ชื่อโครงการ : แนวทางการทำให้เกิดการเสนอข่าวเชิงสืบสวนในสื่อหนังสือพิมพ์
  -
หัวหน้าโครงการ : สุชาดา จักรพิสุทธิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุชาดา จักรพิสุทธิ์
หัวหน้าโครงการ
นิธิ เอียวศรีวงศ์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาปัญหา เหตุปัจจัย ของการนำเสนอ / หรือไม่นำเสนอข่าวสืบสวน ของสื่อมวลชนไทย ประเภทหนังสือพิมพ์

2. เพื่อค้นหาแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมการสื่อข่าวเจาะลึก หรือการสื่อข่าวเชิงสืบสวนในสื่อหนังสือพิมพ์ให้มากขึ้นและอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อศึกษาบทเรียน ทางออก และกลไกการนำเสนอข่าวสืบสวนของสื่อมวลชนในประเทศตัวอย่าง

4. เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาเชิงระบบ ทั้งต่อภาควิชาชีพ ภาควิชาการและภาคสังคม

5. เพื่อใช้องค์ความรู้จากการวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของ"การปฏิรูประบบสื่อ"และเป็น"สื่อมวลชนศึกษา"สำหรับสาธารณะ

สถิติการเปิดชม : 2,519 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 395 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400