โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5030005
ชื่อโครงการ : สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน
 
หัวหน้าโครงการ : เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (12 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
สมภพ รุ่งสุภา
นักวิจัยร่วมโครงการ
โกมล จิรชัยสุทธิกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันชัย จันทร์ละเอียด
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุมาลี สุขดานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรชา ธนากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
พวงทอง อ่อนอุระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมิท ธรรมเชื้อ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เทวัญ ธนมาลารัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ทะเลในด้านต่างๆ ของประเทศไทย

2 เพื่อระบุโอกาสและอุปสรรคของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน

3 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ทะเลไทย

สถิติการเปิดชม : 2,708 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 615 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th