รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5030012
ชื่อโครงการ : โครงการเพื่อการป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
  Child Obesity Prevention and Child Development Promotion Program
หัวหน้าโครงการ : ลัดดา เหมาะสุวรรณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ลัดดา เหมาะสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : นำความรู้จากการวิจัยและการจัดการความรู้ในช่วง 5 ปีแรกของเครือข่ายวิจัยสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันโรคอ้วนในเด็ก และพัฒนาการเด็ก ไปต่อยอดให้เกิดการใช้ประโยชน์ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มผู้ปฎิบัติ และนโยบาย ในพื้นที่
สถิติการเปิดชม : 47,880 ครั้ง
ชุดโครงการ : เครือข่ายวิจัยสุขภาพ (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 8,431 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400