รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5040016
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่สมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิ
 
หัวหน้าโครงการ : ประจวบ แต่งทรัพย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประจวบ แต่งทรัพย์
หัวหน้าโครงการ
รุ่งรัตน์ อุดมรักษ์ รุ่งรัตน์ อุดมรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิตยา คำพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยอดเยี่ยม คำมุงคุณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการทำแผนแม่บทชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

2. เพื่อให้ชุมชนได้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้วยการทำแผนแม่บทชุมชนโดยคนในชุมชนเพื่อชุมชน

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

4. เพื่อเชื่อมประสานภาคีพัฒนา ทั้งส่วนราชการ องค์กรเครือข่าย และภาคประชาชน

สถิติการเปิดชม : 2,503 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 806 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400