รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5050030
ชื่อโครงการ : โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ จังหวัดพัทลุง
 
หัวหน้าโครงการ : แก้ว สังข์ชู : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
แก้ว สังข์ชู
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : 1.เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนากลไกภาคประชาชนและกลไกความร่วมมือที่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง 2.พัฒนายกระดับข้อมูลครัวเรือนและชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาครัวเรือนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง 3.ยกระดับแผนชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นแผนเดียวกับ อบต.และเชื่อมโยงนโยบายยุทธศาสตร์จังหวัดไปสู่การปฏิบัติ
สถิติการเปิดชม : 1,353 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 179 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400