รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5090001
ชื่อโครงการ : รูปแบบการจัดการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎและองค์กรท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนล่าง
 
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรนภา พรหมมา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฉัตรนภา พรหมมา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนานักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎและองค์กรท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง

2. จัดทำตัวชี้วัดและเกณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่

3. เพื่อสังเคราะห์บทเรียนจากการปฏิบัติงานจริงในการพัฒนานักจัดการงานวิจัยด้วยการจัดการความรู้ และจัดทำคู่มือ เครื่องมือ เพื่อการต่อยอดและขยายผล

สถิติการเปิดชม : 864 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 157 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400