รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5090005
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัย
  Administration and management research of Dhonburi Rajabhat University : knowlege Management for devepment potential research
หัวหน้าโครงการ : วิไล ตั้งจิตสมคิด
ทีมวิจัย :
วิไล ตั้งจิตสมคิด
หัวหน้าโครงการ
พรศิริ กองนวล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้พัฒนาตนเองในด้านวิจัย

3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้นำผลการวิจัยไปใช้และเผยแพร่ผลการวิจัย

สถิติการเปิดชม : 613 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 33 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400